КОНФЕРЕНТНА ТАКСА     1. За всички участници с банков превод до 10.05.2012г.    -  70 лева
     2. За участници с втори доклад                                             -  40 лева
     3. На място, само за участници без доклад                           -  80 лева
     Важна информация: Плащане на място на конферентната такса се извършва само      за участници – слушатели, които не са платили такса чрез банков превод.

     Банкова сметка и получаване на фактури
     Плащане по банков път:

     Банка: АЛФА БАНК – клон България
     IBAN: BG51 CRBA 9898 1230 0079 30
     BIC: CRBA BGSF
     Основание: БЪЛГАРО–УНГАРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Плащане

Всеки участник получава проформа фактура, в която са указани сумата за плащане и банковата сметка. Всички разходи по банковия превод са за сметка на участниците. Информирайте банковите служители за това условие, когато извършвате банковия превод на таксата за правоучастие.

Получаване на фактури
За да получите фактура, е необходимо да отбележите в изпратените от вас заявки, следните данни:
1. Ако преводът е от името на физическо лице: трите имена на лицето, от чието име е извършен превода, единният граждански номер на лицето, пощенски код, град, улица и номер.
2. Ако преводът е извършен от името на организация: юридическото наименование на организацията, адрес, ЕИК /VAT/, материално отговорно лице, имената на лицето, получател на фактурата, пощенски код, град, улица и номер. Фактурите се изпращат по електронната поща в PDF формат. Съгласно българското законодателство подписът е заменен с код, а печатът не е задължителен. Необходимо е да разпечатате файла на високо качествен цветен принтер и ще получите оригинала.

Забележка: Ако банковият превод е извършен от името на физическо лице не е възможно издаването на фактура на името на юридическо лице. Оригиналните фактури ще получите на място.

Конферентната такса включва:
1. Участие в научните секции на конференцията
2. Представяне на устен доклад с продължителност 6 минути и 5 минути за въпроси и отговори
3. Поместване на доклада в Сборник от конферецията
4. Програма на конференцията и комплект с материали
5. Коктейл
6. Кафе паузи
7. Осигурен превод на български и на унгарски език
8. Преференциални цени в предлаганите от организаторите хотели
9. Българо-унгарска развлекателна програма
10. Социални и културни събития.