ДОКЛАДИ – ФОРМАТ


      Задължителни изисквания при оформяне на докладите:
   ♦ Текстовете трябва да са подготвени за печат чрез текстови редактор Microsoft Word       1997-2003
   ♦ Шрифт – Times New Roman
   ♦ Размер на текстовото поле ‐ Формат А5, Полета: отгоре‐ 2 см., отдолу‐ 2 см., ляво‐       1,5 см., дясно ‐ 1,5 см.
   ♦ Mеждуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing, Single.
   ♦ Отстъп (нов ред на абзац) – Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.
   ♦ Header – 2 cm.
   ♦ Footer – 2 cm
   ♦ Заглавие – Font Size 11, главни букви, центрирано, Bold.
   ♦ Един празен ред.
   ♦ Име и фамилия на автора/авторите ‐ Font Size 10, центрирано;
   ♦ Наименование на организация – Font Size 10, центрирано.
   ♦ Един празен ред.
   ♦ Резюме– до 1 страница, Font Size 10, Italic.
   ♦ Под резюмето на нов ред се изписват до 5 ключови думи, Font Size 10, Italic,
   ♦ Един празен ред.
   ♦ Текст на доклада – Font Size 11
   ♦ Един празен ред.
   ♦ Литература – пълно описание по стандарт
   ♦ При цитиране и позовавате на първоизточници да се използват в текста скоби, с       посочване на фамилията на автора, годината и съответните страници, например       (Автор 2009: 23). Използваната литература да се даде в края на съобщението,       оформена съобразно общоприетите правила.
   ♦ Формулите в текста да имат номерация – с цифри в скоби, подравнени вдясно от       тях.
   ♦ Графиките, фигурите и таблиците в докладите да бъдат в рамките на текстовото поле       и да бъдат създадени с някои от програмните продукти на Microsoft Office.

! Схеми или илюстрации се изпращат в отделен файл от текста във формат TIF или JPEC.
! Не се предвижда допълнително редактиране и техническо оформление на материалите

Форми на участие, официални езици и технически средства:

 

Форми на участие: Възможни са две форми на участие - с доклад и слушател Официални езици: български, унгарски

 

Езици за публикуване: български, унгарски

 

Авторски права и права на публикуване:

Авторите запазват авторските си права върху докладите, като носят пълна отговорност за съдържанието им. Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват доклади, които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания.

Доклади:

Допуска се участие с един доклад и втори в съавторство. Докладите, изпратени до 20.05.2012 г. по електронен път с платена такса и отговарящи на изискванията, ще бъдат отпечатани в Сборник на конференцията.

Технически средства за презентиране:

Участниците ще могат да ползват мултимедиен проектор и компютър. Презентациите за мултимедийния проектор трябва да са изготвени на Power Point и да са записани на флаш памет. Презентациите се изпращат предварително по електронната поща на организаторите, като файловете носят името и фамилията на участника.